Fundamentals of Accounting..


Pengenalan kepada perakaunan

Perakaunan boleh digambarkan sebagai rakaman sistematik, laporan dan analisis kewangan
urus niaga sesebuah entiti dalam selaras dengan satu set peraturan atau prinsip-prinsip yang mengawal
amalan perakaunan.
Transaksi kewangan melibatkan aliran masuk atau aliran keluar tunai dalam pertukaran untuk barangan atau perkhidmatan
mana "aliran masuk tunai" dipanggil generasi pendapatan atau hasil dan "aliran keluar tunai"
dipanggil perbelanjaan.
Tujuan perakaunan adalah untuk memberi maklumat yang berguna, relevan dan setanding
kepada pihak-pihak yang berminat yang mesti membuat keputusan mengenai entiti.
Sistem perakaunan yang biasa digunakan oleh jabatan-jabatan kerajaan adalah Asas Perakaunan
System (BAS) yang merupakan lejar am. Ia adalah sumber utama maklumat kewangan bagi
pengurusan dan pelaporan tahunan.
Untuk tujuan pengenalan ini untuk perakaunan maklumat perakaunan asas yang disediakan
adalah terpakai kepada asas tunai diubahsuai perakaunan kini oleh negara dan wilayah
jabatan.
4. Persamaan Perakaunan Asas dan Sistem Double-Kemasukan
Persamaan perakaunan asas adalah hanya Penyata Kedudukan Kewangan sesebuah entiti. The
Penyata Kedudukan Kewangan mewakili kesihatan kewangan entiti pada satu titik dalam masa,
biasanya pada akhir tahun kewangan tetapi ia juga boleh digunakan pada akhir suku atau
setengah tahun.
Aset: apa entiti mempunyai atau memiliki mis. wang tunai di bank, penghutang
Liabiliti: apa entiti berhutang orang lain mis. pemiutang
Aset Bersih: apa yang kekal apabila liabiliti ditolak dari aset iaitu bernilai bersih
entiti
Dalam persekitaran kerajaan yang ideal perakaunan berikut terpakai:
Jika nilai aset bersih adalah positif, ia boleh dikaitkan dengan sumber-sumber yang bersih yang
digunakan untuk penyediaan barangan dan perkhidmatan di masa depan iaitu ia adalah komuniti
pelaburan dalam entiti, dan
Aset - Liabiliti = Aset Bersih
A - L = NA5
Jika nilai aset bersih adalah negatif, ia boleh ditafsirkan sebagai jumlah masa depan
cukai / hasil lain yang sudah komited membayar hutang dan liabiliti lain.
Perhatikan bahawa persamaan perakaunan adalah asas simpan kira dua kemasukan
sistem perakaunan iaitu setiap transaksi mempunyai debit dan kredit yang menyimpan
persamaan perakaunan yang seimbang pada setiap masa.
Ini membentuk asas Penyata Kedudukan Kewangan dan semua kenyataan lain dalam
penyata kewangan tahunan.
Dalam sistem dua kemasukan simpan kira setiap kesan urusniaga atau peristiwa sekurang-kurangnya dua
akaun yang berbeza (satu akaun didebitkan dan lain dikreditkan). Ia berfungsi sebagai sejenis
ralat sistem pengesanan: jika, pada mana-mana titik, jumlah debit tidak menyamai sama
jumlah kredit, maka ralat telah berlaku.

No comments:

Post a Comment